Systeemtherapie, coaching en begeleiding

Vanaf september 2024 is er weer ruimte om jeugdigen en ouders praktisch te helpen. De ondersteuning is gebaseerd op drie pijlers: werken vanuit de bedoeling (menslievende zorg aanbieden door het lijden te erkennen, het lijden te verlichten waar mogelijk en met het lijden te leren omgaan), de leefwereld centraal stellen (ervaringskennis als uitgangspunt nemen) en met andere personen en instanties meebouwen aan een sociaal inclusief ecosysteem.

 

De modellen waaruit gewerkt wordt zijn: Verbindend Gezag, ACT en Schemagerichte coaching en begeleiding van jeugdigen, ouders en professionals.

 

In de toekomst zal ook een aanbod voor scholen ontwikkeld worden waarbij de dienst van 'contextuele leerlingbegeleiding' aangeboden wordt en waarbij er herstelgesprekken georganiseerd worden bij conflicten die schoolafwezigheid veroorzaken of instandhouden (conform het gedachtegoed van Restorative Justice).

 

Onderzoek en advies

Kota doet in individuele situaties onderzoek naar schooluitval en biedt advies aan kinderen en jongeren die (dreigen) uit te vallen op school en/of aan hun ouders. Kota stelt de educatieve behoeften, de ontwikkeling en de fundamentele rechten van kinderen en jongeren voorop. 

Kota denkt ook graag mee met andere systemen dan het gezin en richt zich op het creëren van warme, veilige en consistente contexten en relaties als randvoorwaarden voor het leren en exploreren van de wereld. Om dit doel te bereiken biedt Kota advies, training en coaching aan scholen, leerontwikkelplekken, peergroepen, oudergroepen, scholen, samenwerkingsverbanden, beleidsmakers, etcetera

 

Inclusief wetenschappelijk onderzoek

In 2023 werd gestart met een participatief actieonderzoek naar schooluitval te Utrecht (PAOS-U). Zie 'blogs' voor meer informatie. Het PAOS leidde ertoe dat er een oudernetwerkgroep werd opgericht. We gaven de groep de naam 'Wisselhart'. Elke donderdagavond komt de groep samen, wisselen we ervaringen uit en ondersteunen elkaar. We proberen ook in dialoog te gaan met professionals, beleidsmensen en bestuurders. We stellen ons terzake kritisch en constructief op en proberen zo mee te denken over beleid en praktijk in Utrecht.

Vanaf mei 2024 ben ik gestart als docent-onderzoeker bij het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht. Het participatief actieonderzoek is op die manier ingebed worden in het academische domein.

 

Registraties

Frederik Bullens is SKJ, NVO en NVRG geregistreerd.

 

Kvk

Kvk-nummer: 74150227

 

Beroepscode, beroepsgeheim & privacy

Kota werkt volgens de beroepscode van de NVO. Beroepsgeheim en privacy (AVG) zijn belangrijke pijlers. Gegevens worden enkel gebruikt ten dienste van de hulpverlening en er wordt geen informatie met derden gedeeld.

 

Klachtenregeling

Klachten kunnen ingediend worden conform de procedure van de SKJ.