Naar een sociaal rechtvaardig verweer tegen verzuim. Over het Participatief Actieonderzoek naar Schooluitval te Utrecht (PAOS-U)

Wanneer een kind dreigt uit te vallen op school steekt er een storm op in het gezinsleven. Jeugdigen en ouders worstelen met de golven, slaan overboord of dreigen weg te zinken in de diepte. Wanneer zwarte wolken de zon verduisteren en de dingen niet langer in een natuurlijk licht baden, is er behoefte aan iets of iemand die een ander licht op zaken kan werpen. Vanuit de hoogte schijnen de felle lampen van uitkijktorens en helikopters (onderwijs, jeugdhulp, wetenschap, overheid) en proberen waarnemers op basis van wat ze zien zo goed mogelijk hulp te organiseren en in te zetten.

Lees meer »

Docet Omnes

Dit schooljaar hebben leer- en andere krachten uit het onderwijs zich met hart en ziel ingezet voor hun leerlingen. Samen probeerden we ook zorg en onderwijs te integreren. Door naar kinderen en jongeren te luisteren en hen mee te laten beslissen. Door ouderlijk gezag een volwaardige plek te geven in het hele proces. Door loyaal te zijn aan bestuurders, maar tevens onze autonomie als professionals gestalte te geven. Kortom, we handelden binnen een spanningsveld waarbij we meerstemmigheid koesterden en cultiveerden. Schooluitval is immers geen technische aangelegenheid die we in efficiënte en effectieve procedures kunnen gieten en waarvan we de uitvoering in een strak tijdspad kunnen bewaken, maar in de eerste plaats een ethisch en mensenrechtelijk vraagstuk. Want laten we wel wezen: oplossingen drijven niet zomaar boven op de golven van spontane menselijke communicatie of van wetenschappelijke kennis. Het gaat in de kern om het voortdurend en wederzijds kritisch bevragen van elkaar. Welke waarheidsclaims maak jij als je macht uitoefent? En welke machtseffecten heeft jouw waarheid? Wie mag er (niet) meespreken? Wat doe je bijvoorbeeld als je zegt dat 'de zorg voorliggend is'? En wat zeg je over de waarde en toekomst van een kind als je het vrijstelt van de leerplicht? En wat bied je het kind aan ná die vrijstelling? Zo creëren we tegenmacht en tegenafhankelijkheid. En uit die ruimte ontstaan nieuwe inzichten en initiatieven. Maar laten we eerlijk zijn: dat loopt niet altijd van een leien dakje. Het noopt ons immers tot een houding waarin we ons nooit helemaal comfortabel voelen bij onze zekerheden en vanzelfsprekendheden. En - de waarheid heeft haar rechten - het zorgt regelmatig voor irritatie, frustratie en conflicten. Maar zonder respectvolle wrijving geen glans, zo leerden we, en ook geen nieuw licht. "Sol Iustitiae Illustra Nos." Moge de zon der gerechtigheid ons verlichten, zoals de Universiteit van Utrecht zo mooi in haar vaandel draagt.

Lees meer »

Schooluitval als bedenkelijke zaak. Over het belang van reflectie en dialoog.

Schooluitval is veelal een traumatiserende verlieservaring. En van trauma's weten we dat ze ontregelend werken en ervoor zorgen dat oude manieren van leven niet meer toereikend zijn om goed te leven. Dat is een heftige gebeurtenis en het voelt als een storm die door het gezinsleven raast. Aardse extremen zoals aardbevingen, tornado's, zinkgaten en vulkanen lenen zich daarom goed om deze ervaring te verbeelden. Wanneer een kind problemen krijgt op school, thuis ontlaadt of afhaakt, de gesprekken op school moeizaam verlopen of afspraken niet goed worden nagekomen, begint de aarde te beven. Wanneer de school zich handelingsverlegen verklaart, gaat de trap tussen huis en school kraken, schudden en barsten. Wanneer het kind wordt uitgeschreven, wanneer er geen passend leeraanbod of geen nieuwe school of volwaardige ontwikkelplek voorhanden zijn, dan steekt een tornado de kop op, slokt de school op en verdwijnt er razendsnel mee richting horizon. Het kind kan niet langer naar school en als gezin zak je weg in een zinkgat waar een ondergrondse rivier kolkt en uit z'n oevers treedt. De rivier verzuipt de bloemen, spoelt toxische zaden aan land en wanneer ze tot bedaren is gekomen en wegtrekt, groeit er vooral giftig onkruid op de oevers. Als ouder is het moeilijk om niet verbitterd te raken en het onrecht ongewroken te laten. Je voelt hoe de lava begint te stromen en vreest als een vulkaan uit te barsten. Wee diegenen die aardse extremen in zich bergen!

Lees meer »

Waar ben je als je uitvalt op school?

"Lekker thuis spelen!" Zo vatte een collega het ooit samen toen ik haar vertelde over de schooluitval van mijn zoon. Het was goedbedoeld, dat stond buiten kijf, maar kon niet verder afstaan van hoe wij het als gezin beleefden. Ik liet het erbij. Hoe kan je uitleggen dat de uren thuis voor een kind dat niet naar school kan geen soort van weekend of vakantie zijn? Dat tijdens schooltijden ook 'thuis' verandert in een 'anders-dan-anderen-plek'? En dat deze plek een donkere ruimte is?

Lees meer »

Rendier, ren!

In groep 5 van de basisschool viel mijn zoon uit op school. Zelf kon ik deze crisis moeilijk het hoofd bieden omdat de werkstress van de afgelopen jaren me steeds meer nekte. En zo zaten vader en zoon op een dag samen op de bank een natuurdocumentaire te kijken, bij wijze van ontspanningsoefening. We lieten de schoonheid en de wreedheid van de natuur tot ons doordringen. Toen een wolf een kudde rendieren achtervolgde en een jong kalf afgezonderd raakte van de groep, kreeg ik een brok in de keel en kon ik enkel prevelen: "ren, rendier, ren!" Maar het lot van het jong was bezegeld en geen schietgebed kon dit ongedaan maken. Terwijl de wolf het jonge vlees verscheurde, drong de tragiek van onze eigen situatie tot me door. En begreep ik hoe schooluitval als een maatschappelijke val beleefd wordt, een 'kleine dood'. En hoe kinderen die niet naar school kunnen als kwetsbare jongen van de groep afdwalen en tal van gevaren hun ontwikkeling bedreigen. Ze missen het normale schoolleven, voelen zich anders, rouwen om het verlies van vriendjes, geven zichzelf de schuld, vrezen geen toekomst te hebben, ervaren het leven als zinloos,...

Lees meer »

Wat betekent Kota?

Letterlijk betekent Kota 'tent'. Het woord komt uit de taal van de Sami, de oorspronkelijke bewoners van wat wij doorgaans Lapland noemen. Vroeger leefde dit volk nomadisch. Herders trokken mee met de kudde rendieren, zochten naar voedsel en verzorgden de dieren onderweg. Rijk werden de Sami er niet van, maar het was hun manier van leven.

Lees meer »